Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Απόφαση 353/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 182/20 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2021» - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Οικονομική Επιτροπή

Απόφαση 353/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 182/20 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2021»
17/12/2020

Απόφαση 353/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 182/20 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2021»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ.:42209/17-12-2020

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 43ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Καστοριά σήμερα Τρίτη  15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ) η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 41470/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 77 του Ν. 4555/18) με θέματα:

 1. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη εγκριθέντος (αρ. πρωτ. οικ. 45672/20-07-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ) προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Καστοριάς
 2. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών προβολής εκδηλώσεων σε ΜΜΕ
 3. Έγκριση εγγράφων σύμβασης - τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αποστραγγιστικά έργα αντιμετώπισης υποχώρησης επιχώματος τμήματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας» Α.Μ. 40/2020, προϋπολογισμού 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.) - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο
 4. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού», Α.Μ. 125/2017
 5. Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 41232/10-12-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV006110754) σύμβασης μεταξύ του Δήμου και των ΕΛΤΑ
 6. Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.4412/2016 Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2021
 7. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς οικ. έτους 2019
 8. Οριστική Παραλαβή Μελέτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 9. Οριστική Παραλαβή Μελέτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 10. Οριστική Παραλαβή Μελέτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 11. Υποβολή Προτάσεων στην Πρόσκληση 77 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς»
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Καλοχωρίου», Α.Μ. 103/2016

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη, επτά (7) δηλαδή:

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπύρου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος Κορεντσίδης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Τσανούσας Κων/νος Λίτσκας Διονύσιος
3.

4.

Μηταλίδης Κίμων

Τόσκος Πέτρος

5.   Φουλιράς Στυλιανός
6. Δουλγέρης Αναστάσιος
7. Ευαγγέλου Αθανάσιος

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010  λόγω της απουσίας του κ. Ιωάννη Κορεντσίδη, Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προέδρευσε η  κ. Σπύρου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Όλγα Κόζαρη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Η Προεδρεύουσα, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξέθεσε ότι θα πρέπει να εισαχθεί εκτάκτως  για συζήτηση  και λήψη απόφασης το θέμα: «Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 182/20 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2021», αναφέροντας ότι αυτό κρίνεται κατεπείγον, ύστερα από το με αριθμ. πρωτ. 161244 / 14-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο μας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με νεότερες  διατάξεις, η έγκριση της επιβολής των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου και η εν λόγω απόφαση έγκρισης, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα, ενόψει της λήξης του οικ. έτους 2020 και της ψήφισης του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΚ.

και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν  για την έκτακτη εισαγωγή του θέματος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κρίνουν το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον και δέχονται  την έκτακτη εισαγωγή του για συζήτηση και λήψη απόφασης

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 182/20 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2021»

Αριθμός απόφασης  353/2020

 Η Προεδρεύουσα εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

 1. Την υπ’ αριθμ. 182/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΩΠΟΡΘ2-7ΔΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, η οποία έχει ως εξής:

    «ΘΕΜΑ :

   Τροποποίηση εισήγησης Επιβολής τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης 2021 

     AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  182 / 2020

 Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου

 την εισήγηση της «Τροποποίησης εισήγησης Επιβολής τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης 2021»  ( αποστολή email) η οποία αναφέρει όπως παρακάτω:

 H ΔΕΥΑK ενστερνιζόμενη την υφιστάμενη κατάσταση λόγω αποτύπωσης της συνεχιζόμενης έξαρσης της πανδημίας του covid-19 και των γενικότερων οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει σε οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά εισηγείται την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής ως εξής προκειμένου να αμβλυνθεί η αβεβαιότητα που δημιουργείται στο μέλλον.

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται εκτεταμένη ανάλυση της τιμολογιακής στρατηγικής, των μεθόδων υπό το πρίσμα του κόστους παραγωγής του προϊόντος για την χάραξη μιας πετυχημένης και δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής.

 Η ΔΕΥΑ Καστοριάς με σεβασμό στο περιβάλλον και στον καταναλωτή προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες αναπροσαρμόζοντας μερικώς την τιμολογιακή πολιτική της για το έτος 2021 με γνώμονα την παροχή ποιοτικού  νερού στους πολίτες. Για τον καθορισμό της τιμολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα σχετικά με τις υποδομές, η παλαιότητα των δικτύων και οι αυξητικές τους τάσεις ως προς την εμφάνιση βλαβών, το κόστος άντλησης του νερού, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα οικονομίας λόγω της πολυτιμότητας του αγαθού. Τα τέλη διαμορφώθηκαν και επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον Ν.4071/2012 μετά την κατάργηση του ειδικού τέλους 80% επί της τιμής του νερού. Η κυριότερες παρεμβάσεις που περιλαμβάνει αφορούν στην αναπροσαρμογή του ποσού των εγγυήσεων υδρομετρητών και στην επιβολή των τελών χρήσης των Ε.Ε.Λ. από τις επιχειρήσεις.

Ακολουθεί ακριβής πίνακας που περιγράφει με σαφήνεια όλες τις βασικές συνιστώσες της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΚ αναφέροντας τις αξίες χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2021)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΙΜΗ €/m3
1.        ΓΙΑ ΤΗΝ Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

Για κατανάλωση 1 - 20 m3 0,15
Για κατανάλωση 21 - 60 m3 0,45 €
Για κατανάλωση 61  - ... m3 0,65
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 18,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

2.      ΓΙΑ ΤΙΣ:

 

·       Κ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

·       Κ. ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

·       Κ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ

·       Κ. ΧΙΛΟΔΕΝΔΡΟΥ

·       Κ. ΠΟΡΙΑΣ

·       Κ. ΚΟΡΗΣΟΥ

·       Κ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

·       Κ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ

·       Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Για κατανάλωση 1- 80 m3 0,16 €
Για κατανάλωση 81 - ... m3 0,32 €
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 21,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Εκκαθαριστικός

3.      ΓΙΑ ΤΙΣ:

 

·       Κ. ΤΟΙΧΙΟΥ

·       Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΗΣ

·       Κ. ΛΕΥΚΗΣ

·       Κ. ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

·       Κ. ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ

·       Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ-ΣΤ/ΠΟΤΑΜΟΥ

·       Κ. ΛΙΘΙΑΣ

·       Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ

·       Κ. ΤΣΑΚΩΝΗΣ

·       Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

·       Κ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

·       Κ. ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ

·       Κ. ΟΞΥΑΣ

·       Κ. ΒΥΣΣΙΝΕΑΣ

·       Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

·       Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Κ. ΧΑΛΑΡΩΝ

·       Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Κ. ΜΕΛΑ

·       Κ. ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ

·       Κ. ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ

·       Κ. ΓΑΒΡΟΥ

·       Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Κ. ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

·       Κ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

·       Κ. ΟΙΝΟΗΣ

·       Κ. ΠΤΕΡΙΑΣ

·       Κ. ΑΥΓΗΣ

·       Κ. ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ

Για κατανάλωση 1- 80 m3 0,16 €
Για κατανάλωση 81 - ... m3 0,32 €
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 21,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Εκκαθαριστικός

Σημείωση: Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τοποθετημένο υδρόμετρο και η παροχή χρησιμοποιείται, θεωρείται ως κατανάλωση η μέτρηση των 80 m3 το εξάμηνο.

 

4.      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

·       ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

·       ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

 

4.1  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Για κατανάλωση 01- 80 m3 0,50 €
Για κατανάλωση 81- ... m3 0,65 €
Για κατανάλωση 01- ... m3 (αφορά στο 4.1) 0,50 €
Σημείωση: Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται ανάλογα με την συχνότητα των οικισμών στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και με το ισχύον πάγιο των 21,00€ ανά λογαριασμό
5.      ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Για κατανάλωση 1- … m3 0,50 €
Σημείωση: Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται (2) δύο φορές το έτος με το ισχύον πάγιο των 21,00€ (ανά εξάμηνο)
6.      ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ κλπ.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 50%
Σημείωση: Άλλες περιπτώσεις αναξιοπαθούντων καταναλωτών θα κρίνονται κατά περίπτωση από την επιτροπή Κ.Ε.Π.Α.
7.      ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 30.000,00€ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 5.000,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 30%
8.      ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000,00€ (ΑΤΟΜΙΚΟ) ΚΑΙ 7.000,00€ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 30%
Σημείωση: Η έκπτωση ισχύει εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης
9.      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ) ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6%

- Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μέσω διακανονισμών, όπως ρυθμίζονται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των εσωτερικών κανονισμών της επιχείρησης. Η προκαταβολή, η διάρκεια αποπληρωμής καθώς η δόσεις ρύθμισης ορίζονται αναλόγως.

0,50%
10.   ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 50%
Σημείωση:

•           Οι τόκοι θα υπολογίζονται με τη έκδοση του επόμενου λογαριασμού και θα βεβαιώνονται μέχρι την λήξη ημερομηνίας του τελευταίου λογαριασμού του έτους 2019.

•           Η διακοπή της υδροδότησης γίνεται με την έκδοση του 2ου λογαριασμού, εφόσον δεν εξοφληθεί μετά τη λήξη του και η κατάθεση των αιτήσεων μειώσεων λογαριασμών από τους δημότες πραγματοποιείται στους εκκαθαριστικούς και όχι στους έναντι λογαριασμούς

11.   ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ·       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ &

ΕΠΑΝΑΣΥΝΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

20,00€   πλέον ΦΠΑ 24%
Σημείωση: Η σύνδεση και το κόστος υδρομέτρου βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή
12.   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1%
Σημείωση: Με την πληρωμή του τέλους, συγχρόνως, συνάπτεται προσωρινό συμβόλαιο για την παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου και οριστικό συμβόλαιο με την καταβολή της εγγύησης. Χορηγείται παροχή με υδρόμετρο και εκδίδεται λογαριασμός διμήνου σύμφωνα με την καταγραφόμενη κατανάλωση m3 
13.   ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 90,00€
Σημείωση:  Στο ποσό δεν καταλογίζεται Φ.Π.Α. και επιστρέφεται στον καταναλωτή με την οριστική διακοπή της σύνδεσης
14.   ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

(4,5 ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

·       ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ (Γενικά)

 

·       Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

150,00€

200,00€

     15. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ από την   Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 30,00€ (πλέον 24% ΦΠΑ)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13%

 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2021)

 

 

1.     ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,40€/m2 οικοδομής
2.     ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,40€/ m2 της κάλυψης του ακινήτου στο οικόπεδο
3.     ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΓΕΙΑ κλπ. ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,43€ / m2
4.     ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  60% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 3,00 € (ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης)

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

5.     ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)  40% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 6,00 €

(ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης και όπου υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης)

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Εκκαθαριστικός

6.     ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  100,00€ την 1η ώρα (με ΦΠΑ)

50,00€ πέραν της 1ης ώρας  (με ΦΠΑ)

7.     ΡΙΨΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) 1. ΑΣΤΙΚΩΝ

(Από ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Σε περίπτωση επιβάρυνσης λυμάτων πέρα από τα όρια που θέτει η υπηρεσία θα υπολογίζεται πρόσθετο τέλος)

60,00/βυτίο

 

 

150,00/βυτίο

8.     ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  60,00€/δείγμα
9.     ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  250,00€/ανάλυση
Σημείωση: Στις περιπτώσεις ειδικών αναλύσεων η αξία θα εκτιμάται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου της επιχείρησης
10.  ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

·       EUROFOOD - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ (της πρώην Ε.Α.Σ.)

     

·       ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ Ζεληνιώτη Σοφία & Ειρήνη ΟΕ

--------------------------

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

(879 κάτοικοι*365 ημέρες*0,0371€)

 

·       ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ D.M. ABEE (945 κάτ.*365 ημέρες*0,0371€)

          

·       ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ D.T.S. (576 κάτ.*365 ημέρες*0,0371€)

 

Μετά την τοποθέτηση υδρομέτρων μέτρησης λυμάτων που οδηγούνται στις Ε.Ε.Λ. θα επιβάλλεται τέλος το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καστοριάς

----------------------------------------------

 

 11.890,89€/έτος

 

 

12.796,71€

 

7.799,90€

Σημείωση:

·       Ο αριθμός των κατοίκων που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης όπου τα λύματά τους οδηγούνται στις Ε.Ε.Λ. ανέρχεται στους 34.850 όπως περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα (2) σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2011

·       Ο αριθμός των ισοδύναμων αριθμών κατοίκων για τα βυρσοδεψεία DM και DTS υπολογίστηκαν από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 4705/03-11-2020 εσωτερικό έγγραφο.

·       Στον πίνακα (1) αναλύονται εκτενώς οι δαπάνες των Ε.Ε.Λ. και ακολουθεί ο υπολογισμός του κόστους (δαπάνη ανά κάτοικοι)  

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  24%
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Στο Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Η έκδοση λογαριασμών διενεργείται (6) φορές το χρόνο (ανά τετράμηνο θα είναι εκκαθαριστικοί ενώ στα ενδιάμεσα δίμηνα θα είναι έναντι βάση προηγούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας m3).

Στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Η έκδοση λογαριασμών διενεργείται (2) φορές το χρόνο (ανά έτος θα είναι εκκαθαριστικοί ενώ στο ενδιάμεσο εξάμηνο θα είναι έναντι βάση προηγούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας m3).

Στις επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας που αφορούν στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων, στη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων και ξενοδοχείων (κατηγορία καταναλωτή 4, 4.1) :

Η έκδοση και η εκκαθάριση λογαριασμών διενεργείται ανάλογα με τη συχνότητα των οικισμών στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς (κατηγορία καταναλωτή 5) :

Η έκδοση λογαριασμών διενεργείται (2) φορές το χρόνο (ανά έτος θα είναι εκκαθαριστικοί ενώ στο ενδιάμεσο εξάμηνο θα είναι έναντι βάση προηγούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας m3).

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

·       Για τις επιχειρήσεις που αιτούνται βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως και βεβαίωση για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού που παρέχει η ΔΕΥΑ Καστοριάς, επιβάλλεται τέλος 30,00€ πλέον ΦΠΑ. Επιπλέον, προαπαιτείται η εξόφληση όλων των οφειλών τους.

 

·       Οι καταναλωτές οι οποίοι θα εγγραφούν στο σύστημα του ηλεκτρονικού λογαριασμού έκδοσης και αποστολής λογαριασμών (e-bill) θα έχουν έκπτωση 1,00€ σε κάθε έκδοση ηλεκτρονικού λογαριασμού.

 

Πίνακας (1)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Ε.Λ.) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού                              132.827,00€
Αμοιβές για αναλύσεις λυματολάσπης 1.500,00€
ΔΕΗ των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων                                180.300,00€
Τηλεφωνικά 2.148,00€
Συντηρήσεις - Επισκευές - Βελτιώσεις μηχ/των κτηριακών εγκ/σεων κτλ. 4.600,00€
Επισκευές, συντηρήσεις, φόροι, τέλη οχημάτων, Ασφάλιστρα 2.948,00€
Καύσιμα & Λοιπά υλικά θέρμανσης                                                    2.028,00€
Υλικά καθαριότητας                                                                             500,00€
Χημικά υλικά για την λειτουργία των Ε.Ε.Λ.   3.000,00€
Αγορά υποχλωριώδους νατρίου                                                         3.000,00€
Αναλώσιμα - Εργαλεία – Λοιπές προμήθειες 2.000,00€
Υπηρεσίες μείωσης παραγωγής ιλύος  (Βιοενίσχυση) 53.460,00€
Διάφορα έξοδα χημείου 1.000,00€
Επιστημονικά όργανα                  3.000,00€
Διαχείριση προϊόντων αμμοσυλλογής-λιποσυλλογής ΕΕΛ 6.000,00€
Αμοιβές για λειτουργία - Συντήρηση Ε.Ε.Λ. 30.000,00€
Αποσβέσεις 43.131,00€
ΣΥΝΟΛΟ 471.442,00

 

Πίνακας (2)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Κοινότητα Μαυροχωρίου - Δήμου Καστοριάς  1.497
Κοινότητα Πολυκάρπης - Δήμου Καστοριάς    747
Κοινότητα Δισπηλιού - Δήμου Καστοριάς  976
Κοινότητα Καστοριάς - Δήμου Καστοριάς 13.387
Κοινότητα Τοιχιού - Δήμου Καστοριάς     685
Κοινότητα Μεταμόρφωσης & Φωτεινής - Δήμου Καστοριάς        325
Κοινότητα Μανιάκων - Δήμου Καστοριάς 3.055
Κοινότητα Λεύκης - Δήμου Καστοριάς    961
Κοινότητα Καστοριάς - Απόσκεπος - Δήμου Καστοριάς 139
Κοινότητα Καστοριάς - Κεφαλάρι - Δήμου Καστοριάς 353
Κοινότητα Καστοριάς  - Χλόη - Δήμου Καστοριάς 3.079
Κοινότητα Κορομηλιάς - Δήμου Καστοριάς 342
Κοινότητα Μελισσοτόπου - Δήμου Καστοριάς 172
Κοινότητα Χιλιοδένδρου - Δήμου Καστοριάς 610
Κοινότητα Ποριάς - Δήμου Καστοριάς 512
Κοινότητα Κορησού - Δήμου Καστοριάς   998
Κοινότητα Λιθιάς - Δήμου Καστοριάς 311
Κοινότητα Σταυροπόταμου - Δήμου Καστοριάς 173
Κοινότητα Βασιλειάδας - Δήμου Καστοριάς 325
Κοινότητα Τσάκωνης - Δήμου Καστοριάς 288
Κοινότητα Πενταβρύσου - Δήμου Καστοριάς 599
Κοινότητα Μεσοποταμίας – Κολοκυνθού Δήμου Καστοριάς 744
Κοινότητα Μεσοποταμίας Δήμου Καστοριάς 2099
Κοινότητα Μεσοποταμίας – Παλινοστούντες Δήμου Καστοριάς 112
Κοινότητα Καλοχωρίου - Δήμου Καστοριάς 398
Δήμος Άργους Ορεστικού – Αμπελόκηποι 879
Βυρσοδεψείο D.M. ΑΒΕΕ * 675
Βυρσοδεψείο D.T.S. AE ** 409
ΣΥΝΟΛΟ 34.850
Υπολογισμός κόστους
Δαπάνη: 471.442,00€ / 34.850 = 13,53€ / 365 ημέρες                                                = 0,0371€ ανά ημέρα

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά.

     Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν 1069/80, του Ν. 4483/2017 του Ν 2307/95, τον Ν 2503/97 και τον Ν 3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» την παρουσίαση πίνακα Υπολογισμού Χρηματοοικονομικού Κόστους για Τιμολόγηση νερού και την σχετική Νομοθεσία.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς  για το έτος 2021, τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως ακριβώς αναφέρετε στην εισήγηση του  Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ

    Το μέλος  του Δ.Σ.

     κα. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου δήλωσε παρούσα

 1. Την υπ’ αριθμ. 181/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, με την οποία εγκρίθηκε η προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ
 2. Το με αριθμ. πρωτ. 161244 / 14-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο, με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του Ν. 4674/2020 τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του Ν. 1069/1980, ως εξής «Όπου  στις διατάξεις των άρθρων 11,25 και 26 του ν. 1069/1980 (Α΄191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές  των δήμων».

Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Eπιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την επιβολή Τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης οικον. έτους 2021, όπως αναλυτικά παρατίθεται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης:

α) ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Δουλγέρης δήλωσε «παρών» και

β) ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ευαγγέλου δήλωσε ότι μειοψηφεί για τους λόγους οι οποίοι αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 181/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, ήτοι:

« Σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση στην οποία παραβρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος, εκπρόσωποι όλων των συνδυασμών, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Τόσκος και ο προϊστάμενος της ΔΕΥΑΚ κ. Βασιλείου, μας παρουσίασαν την τιμολογιακή πολιτική της δημοτικής επιχείρησης (ΔΕΥΑΚ) για το επόμενο έτος και τους λόγους που την επιβάλλουν. Η αρχική στάση των παραβρισκόμενων ήταν θετική (πλην του κ. Τίγκα)

Τα κύρια σημεία ήταν:

μειώσεις

 • στην πόλη της Καστοριάς και σε επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας: εκτροφή γουνοφόρων ζώων, φωτοβολταϊκά, ξενοδοχεία κ.λ.π

αυξήσεις

 • στις κοινότητες Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Δισπηλιού, Μανιάκων, Χιλιοδένδρου, Ποριάς, Κορησού, Πενταβρύσου, Κολοκυνθούς, Μεσοποταμίας ως εξής: Από συχνότητα έκδοσης λογαριασμού το 2020 Έναντι-Εκκαθαριστικός σε Έναντι- Έναντι –Εκκαθαριστικός που σημαίνει ένα πάγιο περισσότερο το χρόνο (21€). Το ποσό αυτό δεν είναι η πραγματική αύξηση από τη στιγμή που υπάρχει κέρδος από τη φθηνότερη χρέωση ανά κυβικό μέτρο.

Τα παραπάνω αποτυπωθήκαν στη συνέχεια στην απόφαση με  αρ. πρωτ. 4856/16-11-2020 ΑΔΑ:ΩΙΥΤΟΡΘ2-ΤΡΝ του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ.

Στη νέα τροποποιητική απόφαση με αρ. πρωτ 4991/24-11-2020 ΑΔΑ:6ΗΩΠΟΡΘ2-7ΔΑ του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ υπάρχουν οι μειώσεις αλλά όχι οι αυξήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και στη βάση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των πολιτών του Δήμου, επισημαίνουμε τα εξής:

 • Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο λόγω επεξεργασίας, κόστους μεταφοράς κλπ δεν μπορεί να παρέχεται δωρεάν ή με μηδαμινό κόστος.
 • Όλοι οι πολίτες του Δήμου πρέπει να συμβάλλουν ισότιμα και με λογικές αναλογίες στη βιώσιμη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ.
 • Το νερό που παρέχεται από τη ΔΕΥΑΚ δεν είναι νερό άρδευσης αλλά ύδρευσης, οπότε αποτελεί πολύ μεγάλη ατοπία να κατασπαταλείται σε κάποιες περιοχές του Δήμου μας ανεξέλεγκτα για πότισμα κήπων κλπ.
 • Σε κάποιες περιοχές του Δήμου μας η παροχή του νερού είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, καθώς απαιτούνται αντλίες για τη μεταφορά του.
 • Έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλη έκταση ατασθαλίες που αφορούν, απουσία υδρομέτρων, παράνομες διακλαδώσεις στα υδρόμετρα, κακοπληρωτές. Τα προηγούμενα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα υπέρογκο χρέος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δυστυχώς όλα τα παραπάνω δεν έχουν παρατηρηθεί μόνο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μπορεί να βρίσκονται σε δυσχερή κοινωνική και οικονομική θέση, αλλά και σε μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και εύπορους δημότες. Αυτό είναι ιδιαίτερα άδικο για τους Δημότες που είναι συνεπείς.

Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι κανείς στο Δήμο μας, πολιτικά πρόσωπα και δημότες, δεν θα ήθελε να βρεθεί στο μέλλον στη δύσκολη θέση να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί η δημοτική αρχή να διαχειριστεί επαρκώς τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Δεν είναι ζητούμενο η ΔΕΥΑΚ να είναι κερδοφόρα επιχείρηση, είναι όμως ανάγκη να είναι βιώσιμη και να μπορεί να ανταπεξέρχεται στα έξοδά της. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη μια ορθολογική διαχείριση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα προς όφελος πάντα των δημοτών, με δημιουργία έργων κλπ. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση είναι καταχρεωμένη και αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα θα συνεχίσει να χρεώνεται υπέρογκα με γεωμετρική πρόοδο.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:

 • Επανασύνταξη της απόφασης, που να περιλαμβάνει τις αρχικά προταθείσες αυξήσεις. Θεωρούμε απαραίτητο να συμβάλλουν όλοι ισότιμα σε ότι αφορά στο πολύτιμο δημόσιο αγαθό του νερού. Επομένως πρέπει να υπάρχει ενιαία τιμολογιακή πολιτική στο Δήμο. Οι αυξήσεις που αρχικά προτάθηκαν και δυστυχώς δεν αποτυπώθηκαν στην τελική απόφαση αποτελούν ένα πρώτο βήμα και κινούνται στο σωστό πλαίσιο.
 • Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατασπατάλησης του νερού ύδρευσης για άλλες χρήσης (π.χ. άρδευση μεγάλης κλίμακας) προτείνουμε σε περιπτώσεις πολύ υψηλών καταναλώσεων που δεν δικαιολογούνται για τις χρήσεις που προβλέπονται να υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια που να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους καταναλωτές.
 • Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καταγραφή των περιπτώσεων παρανομίας και χρεών απέναντι στη ΔΕΥΑΚ, και άμεση, κατά το δυνατό εξυγίανση τους και επιβολή προστίμου όπου προβλέπεται. Εννοείται, πως επιβάλλεται και θα συνεχίσει να υπάρχει ελαστική πολιτική για συνδημότες μας και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Καταλήγοντας, υποστηρίζουμε σθεναρά ότι δεν είναι δυνατό, αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από επισταμένες μελέτες να μεταβάλλονται, εξαιτίας παράπλευρων πιέσεων και ψηφοθηρικών λόγων. 

Τακτικές «στρουθοκαμηλισμού» που αγνοούν τα πραγματικά προβλήματα μεταθέτοντάς τα στους επόμενους είναι σίγουρο ότι θα μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο και προφανώς δεν είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κοινά του Δήμου μας. Όποιος υπολογίζει το «πολιτικό κόστος» είναι προτιμότερο να μείνει στο σπίτι του. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  353/2020

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Η Προεδρεύουσα Η Γραμματέας               Τα Μέλη
 

 

 

 

 

Αικατερίνη Σπύρου

 

 

 

 

Όλγα Κόζαρη

Τσανούσας Κων/νος

Μηταλίδης Κίμων

Τόσκος Πέτρος

Φουλιράς Στυλιανός

Δουλγέρης Αναστάσιος

Ευαγγέλου Αθανάσιος

Εικόνα στο pop up παράθυρο