Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2022 - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Αποφάσεις

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2022
16/11/2021

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αριθ. Πρωτ.:42138/16-11-2021

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Από το πρακτικό της 48ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 Στην Καστοριά σήμερα Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ) η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 41417/10-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 77 του Ν. 4555/18) με θέματα:

……………………………………………………………………………………………………..............................................................................

Σε σύνολο εννέα (9) μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αικατερίνη Σπύρου, Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κορεντσίδης, Πρόεδρος
2. Κων/νος Τσανούσας        Διονύσιος Λίτσκας
3. Κίμων Μηταλίδης Πέτρος Τόσκος
4. Στυλιανός Φουλιράς Αθανάσιος Ευαγγέλου
5. Αναστάσιος Δουλγέρης  

 Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω της απουσίας του κ. Ιωάννη Κορεντσίδη, Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προέδρευσε η  κ. Σπύρου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Κυριακή Καραγιαννίδου.

Η Προεδρεύουσα αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που αφορά στην επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2022»

Αριθμός απόφασης  420/2021

 Η Προεδρεύουσα εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

  1. Την υπ’ αριθμ. 153/2021 (ΑΔΑ: Ω5Ν7ΟΡΘ2-ΕΗ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, η οποία έχει ως εξής:

   «ΘΕΜΑ 2ο:

Επιβολή τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης 2022 

 

    AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  153/2020

 Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου  την εισήγηση της Επιβολής των Τελών για το 2022 (αποστολή email) η οποία αναφέρει όπως παρακάτω:

 Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται εκτεταμένη ανάλυση της τιμολογιακής στρατηγικής, των μεθόδων υπό το πρίσμα του κόστους παραγωγής του προϊόντος για την χάραξη μιας πετυχημένης και δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής.

 Η ΔΕΥΑ Καστοριάς με σεβασμό στο περιβάλλον και στον καταναλωτή προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες αναπροσαρμόζοντας μερικώς την τιμολογιακή πολιτική της για το έτος 2022 με γνώμονα την παροχή ποιοτικού  νερού στους πολίτες. Για τον καθορισμό της τιμολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα σχετικά με τις υποδομές, η παλαιότητα των δικτύων και οι αυξητικές τους τάσεις ως προς την εμφάνιση βλαβών, το κόστος άντλησης του νερού, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα οικονομίας λόγω της πολυτιμότητας του αγαθού. Τα τέλη διαμορφώθηκαν και επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον Ν.4071/2012 μετά την κατάργηση του ειδικού τέλους 80% επί της τιμής του νερού. Η κυριότερες παρεμβάσεις που περιλαμβάνει αφορούν στην αναπροσαρμογή του ποσού των εγγυήσεων υδρομετρητών και στην επιβολή των τελών χρήσης των Ε.Ε.Λ. από τις επιχειρήσεις.

Ακολουθεί ακριβής πίνακας που περιγράφει με σαφήνεια όλες τις βασικές συνιστώσες της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΚ αναφέροντας τις αξίες χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2022)                                                                                          

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΙΜΗ €/m3
1.      ΓΙΑ ΤΗΝ

·       Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Για κατανάλωση 1 - 20 m3 0,15
Για κατανάλωση 21 - 60 m3 0,45 €
Για κατανάλωση 61  - ... m3 0,65
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 18,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

2.      ΓΙΑ ΤΙΣ:

 ·       Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

·       Τ.Κ. ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

·       Δ.Κ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ

·       Τ.Κ. ΧΙΛΟΔΕΝΔΡΟΥ

·       Τ.Κ. ΠΟΡΙΑΣ

·       Τ.Κ. ΚΟΡΗΣΟΥ

·       Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

·       Τ.Κ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ

·       Δ.Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Για κατανάλωση 1- 80 m3 0,16 €
Για κατανάλωση 81 - ... m3 0,32 €
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 21,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Εκκαθαριστικός

3.      ΓΙΑ ΤΙΣ:

 ·       Τ.Κ. ΤΟΙΧΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΗΣ

·       Τ.Κ. ΛΕΥΚΗΣ

·       Τ.Κ. ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ

·       Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ-ΣΤ/ΠΟΤΑΜΟΥ

·       Τ.Κ. ΛΙΘΙΑΣ

·       Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ

·       Τ.Κ. ΤΣΑΚΩΝΗΣ

·       Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

·       Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ

·       Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ

·       Τ.Κ. ΒΥΣΣΙΝΕΑΣ

·       Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΧΑΛΑΡΩΝ

·       Τ.Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΜΕΛΑ

·       Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ

·       Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ

·       Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΥ

·       Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

·       Τ.Κ. ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

·       Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

·       Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ

·       Τ.Κ. ΠΤΕΡΙΑΣ

·       Τ.Κ. ΑΥΓΗΣ

·       Τ.Κ. ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ

Για κατανάλωση 1- 80 m3 0,16 €
Για κατανάλωση 81 - ... m3 0,32 €
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 21,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Εκκαθαριστικός

Σημείωση: Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τοποθετημένο υδρόμετρο και η παροχή χρησιμοποιείται, θεωρείται ως κατανάλωση η μέτρηση των 80 m3 το εξάμηνο.

 

 

4.      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

·       ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

·       ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

 

4.1  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Για κατανάλωση 01- 80 m3 0,50 €
Για κατανάλωση 81- ... m3 0,65 €
Για κατανάλωση 01- ... m3 (αφορά στο 4.1) 0,50 €
Σημείωση: Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται ανάλογα με την συχνότητα των οικισμών στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και με το ισχύον πάγιο των 21,00€ ανά λογαριασμό
5.      ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Για κατανάλωση 1- … m3 0,50 €
Σημείωση: Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται (2) δύο φορές το έτος με το ισχύον πάγιο των 21,00€ (ανά εξάμηνο)
6.      ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ κλπ.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 50%
Σημείωση: Άλλες περιπτώσεις αναξιοπαθούντων καταναλωτών θα κρίνονται κατά περίπτωση από την επιτροπή Κ.Ε.Π.Α.
7.      ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 30.000,00€ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 5.000,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 30%
8.      ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000,00€ (ΑΤΟΜΙΚΟ) ΚΑΙ 7.000,00€ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 30%
Σημείωση: Η έκπτωση ισχύει εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης
9.      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ) ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6%

- Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μέσω διακανονισμών, όπως ρυθμίζονται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των εσωτερικών κανονισμών της επιχείρησης. Η προκαταβολή, η διάρκεια αποπληρωμής καθώς η δόσεις ρύθμισης ορίζονται αναλόγως.

0,50%
10.   ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 50%
Σημείωση:

•           Οι τόκοι θα υπολογίζονται με τη έκδοση του επόμενου λογαριασμού και θα βεβαιώνονται μέχρι την λήξη ημερομηνίας του τελευταίου λογαριασμού του έτους 2020.

•           Η διακοπή της υδροδότησης γίνεται με την έκδοση του 2ου λογαριασμού, εφόσον δεν εξοφληθεί μετά τη λήξη του και η κατάθεση των αιτήσεων μειώσεων λογαριασμών από τους δημότες πραγματοποιείται στους εκκαθαριστικούς και όχι στους έναντι λογαριασμούς

11.   ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ·       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ &

ΕΠΑΝΑΣΥΝΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

20,00€   πλέον ΦΠΑ 24%        
Σημείωση: Η σύνδεση και το κόστος υδρομέτρου βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή
12.   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1%
Σημείωση: Με την πληρωμή του τέλους, συγχρόνως, συνάπτεται προσωρινό συμβόλαιο για την παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου και οριστικό συμβόλαιο με την καταβολή της εγγύησης. Χορηγείται παροχή με υδρόμετρο και εκδίδεται λογαριασμός διμήνου σύμφωνα με την καταγραφόμενη κατανάλωση m
13.   ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 90,00€
Σημείωση:  Στο ποσό δεν καταλογίζεται Φ.Π.Α. και επιστρέφεται στον καταναλωτή με την οριστική διακοπή της σύνδεσης
14.   ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

(4,5 ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

·       ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ (Γενικά)

 

·       Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

150,00€

200,00€

15. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ από την   Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 30,00€ (πλέον 24% ΦΠΑ)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13%

 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2022)

1.     ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,40€/m2 οικοδομής
2.     ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,40€/m2 της κάλυψης του ακινήτου στο οικόπεδο
3.     ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΓΕΙΑ κλπ. ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,43€ /m2
4.     ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  60% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 3,00 € (ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης)

 

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

·       Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

5.     ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)  40% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: 6,00€

(ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης και όπου υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης)

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:

·       Έναντι - Εκκαθαριστικός

6.     ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  100,00€ την 1η ώρα (με ΦΠΑ)

50,00€ πέραν της 1ης ώρας  (με ΦΠΑ)

7.     ΡΙΨΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) 1. ΑΣΤΙΚΩΝ

(Από ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Σε περίπτωση επιβάρυνσης λυμάτων πέρα από τα όρια που θέτει η υπηρεσία θα υπολογίζεται πρόσθετο τέλος)

60,00/βυτίο

 

 

150,00/βυτίο

8.     ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  60,00€/δείγμα
9.     ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  250,00€/ανάλυση
Σημείωση: Στις περιπτώσεις ειδικών αναλύσεων η αξία θα εκτιμάται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου της επιχείρησης
10.  ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

·       EUROFOOD - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ (της πρώην Ε.Α.Σ.)

     

 

 

·       ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

(879 κάτοικοι*365 ημέρες*0,0371€)

 

·       ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ D.M. ABEE (945 κάτ.*365 ημέρες*0,0371€)

          

·       ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ D.T.S. (576 κάτ.*365 ημέρες*0,0371€)

 

·       ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ MICHELE DE GIGLIO (56 κάτ.*365 ημέρες*0,0371€)

 

Μετά την τοποθέτηση υδρομέτρων μέτρησης λυμάτων που οδηγούνται στις Ε.Ε.Λ. θα επιβάλλεται τέλος το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καστοριάς

 

 11.890,89€ ανά έτος

 

 

 

 

  12.796,71€ ανά έτος

 

 

 

 

  7.799,90€ ανά έτος

 

 

     758,32€ ανά έτος

Σημείωση:

·       Ο αριθμός των κατοίκων που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης όπου τα λύματά τους οδηγούνται στις Ε.Ε.Λ. ανέρχεται στους 34.906 όπως περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα (2) σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2011

·       Ο αριθμός των ισοδύναμων αριθμών κατοίκων για τα βυρσοδεψεία DM και DTS υπολογίστηκαν από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 4705/03-11-2020 εσωτερικό έγγραφο και για το βυρσοδεψείο MICHELE DE GIGLIO σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ 4355/20-10-2021 εσωτερικό έγγραφο.

·       Στον πίνακα (1) αναλύονται εκτενώς οι δαπάνες των Ε.Ε.Λ. και ακολουθεί ο υπολογισμός του κόστους (δαπάνη ανά κάτοικοι)  

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  24%
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Στο Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Η έκδοση λογαριασμών διενεργείται (6) φορές το χρόνο (ανά τετράμηνο θα είναι εκκαθαριστικοί ενώ στα ενδιάμεσα δίμηνα θα είναι έναντι βάση προηγούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας m3).

Στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Η έκδοση λογαριασμών διενεργείται (2) φορές το χρόνο (ανά έτος θα είναι εκκαθαριστικοί ενώ στο ενδιάμεσο εξάμηνο θα είναι έναντι βάση προηγούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας m3).

Στις επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας που αφορούν στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων, στη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων και ξενοδοχείων (κατηγορία καταναλωτή 4, 4.1) :

Η έκδοση και η εκκαθάριση λογαριασμών διενεργείται ανάλογα με τη συχνότητα των οικισμών στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς (κατηγορία καταναλωτή 5) :

Η έκδοση λογαριασμών διενεργείται (2) φορές το χρόνο (ανά έτος θα είναι εκκαθαριστικοί ενώ στο ενδιάμεσο εξάμηνο θα είναι έναντι βάση προηγούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας m3).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
·       Για τις επιχειρήσεις που αιτούνται βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως και βεβαίωση για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού που παρέχει η ΔΕΥΑ Καστοριάς, επιβάλλεται τέλος 30,00€ πλέον ΦΠΑ. Επιπλέον, προαπαιτείται η εξόφληση όλων των οφειλών τους.

 

·       Οι καταναλωτές οι οποίοι θα εγγραφούν στο σύστημα του ηλεκτρονικού λογαριασμού έκδοσης και αποστολής λογαριασμών (e-bill) θα έχουν έκπτωση 1,00€ σε κάθε έκδοση ηλεκτρονικού λογαριασμού.

 

·       Η επιβολή του Περιβαλλοντικού κόστους, κόστους Πόρου και Περιβαλλοντικού τέλους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87623/27-07-2020 απόφαση της Α.Δ.Η.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6YΣΝΟΡ1Γ-ΑΓΕ) υπολογίζεται σε ετήσιο μοναδιαίο κόστος 0,00006 (€) ανά κυβικό μέτρο νερού και βαρύνει την ίδια την Επιχείρηση (ΔΕΥΑΚ)  προκειμένου να μην μετακυλιστεί το κόστος στους καταναλωτές.

 

Πίνακας (1)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Ε.Λ.) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού                              132.827,00€
Αμοιβές για αναλύσεις λυματολάσπης 1.500,00€
ΔΕΗ των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων                                180.300,00€
Τηλεφωνικά 2.148,00€
Συντηρήσεις - Επισκευές - Βελτιώσεις μηχ/των κτηριακών εγκ/σεων κτλ. 4.600,00€
Επισκευές, συντηρήσεις, φόροι, τέλη οχημάτων, Ασφάλιστρα 2.948,00€
Καύσιμα & Λοιπά υλικά θέρμανσης                                                    2.028,00€
Υλικά καθαριότητας                                                                             500,00€
Χημικά υλικά για την λειτουργία των Ε.Ε.Λ.   3.000,00€
Αγορά υποχλωριώδους νατρίου                                                         3.000,00€
Αναλώσιμα - Εργαλεία – Λοιπές προμήθειες 2.000,00€
Υπηρεσίες μείωσης παραγωγής ιλύος  (Βιοενίσχυση) 53.460,00€
Διάφορα έξοδα χημείου 1.000,00€
Επιστημονικά όργανα                  3.000,00€
Διαχείριση προϊόντων αμμοσυλλογής-λιποσυλλογής ΕΕΛ 6.000,00€
Αμοιβές για λειτουργία - Συντήρηση Ε.Ε.Λ. 30.000,00€
Αποσβέσεις 43.131,00€
ΣΥΝΟΛΟ 471.442,00

 

Πίνακας (2)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου - Δήμου Καστοριάς  1.497
Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης - Δήμου Καστοριάς    747
Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού - Δήμου Καστοριάς  976
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς - Δήμου Καστοριάς 13.387
Τοπική Κοινότητα Τοιχιού - Δήμου Καστοριάς     685
Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης & Φωτεινής - Δήμου Καστοριάς        325
Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων - Δήμου Καστοριάς 3.055
Τοπική Κοινότητα Λεύκης - Δήμου Καστοριάς    961
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς - Απόσκεπος - Δήμου Καστοριάς 139
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς - Κεφαλάρι - Δήμου Καστοριάς 353
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς  - Χλόη - Δήμου Καστοριάς 3.079
Τοπική Κοινότητα Κορομηλιάς - Δήμου Καστοριάς 342
Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου - Δήμου Καστοριάς 172
Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου - Δήμου Καστοριάς 610
Τοπική Κοινότητα Ποριάς - Δήμου Καστοριάς 512
Τοπική Κοινότητα Κορησού - Δήμου Καστοριάς   998
Τοπική Κοινότητα Λιθιάς - Δήμου Καστοριάς 311
Τοπική Κοινότητα Σταυροπόταμου - Δήμου Καστοριάς 173
Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδας - Δήμου Καστοριάς 325
Τοπική Κοινότητα Τσάκωνης - Δήμου Καστοριάς 288
Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου - Δήμου Καστοριάς 599
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας – Κολοκυνθού Δήμου Καστοριάς 744
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας Δήμου Καστοριάς 2099
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας – Παλινοστούντες Δήμου Καστοριάς 112
Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου - Δήμου Καστοριάς 398
Δήμος Άργους Ορεστικού – Αμπελόκηποι 879
Βυρσοδεψείο D.M. ΑΒΕΕ * 675
Βυρσοδεψείο D.T.S. AE ** 409
Βυρσοδεψείο MICHELE DE GIGLIO *** 56
ΣΥΝΟΛΟ 34.906
Υπολογισμός κόστους
Δαπάνη: 471.442,00€ / 34.906 = 13,51€ / 365 ημέρες                                           = 0,0371€ ανά ημέρα

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά.

     Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν 1069/80, του Ν. 4483/2017 του Ν 2307/95, τον Ν 2503/97 και τον Ν 3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» την παρουσίαση πίνακα Υπολογισμού Χρηματοοικονομικού Κόστους για Τιμολόγηση νερού και την σχετική Νομοθεσία.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

    Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς  για το έτος 2022, τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως ακριβώς αναφέρετε στην εισήγηση του  Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 153 /21»

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του Ν. 4674/2020, σύμφωνα με το οποίο: «Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του ν. 1069/1980 (Α΄191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές  των δήμων».

Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Eπιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα  «Επιβολή Τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης 2022», όπως αναλυτικά παρατίθεται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αναστάσιος Δουλγέρης δήλωσε ΄΄παρών΄΄.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  420/2021

 Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Η Προεδρεύουσα Η Γραμματέας               Τα Μέλη
 

 

 

Αικατερίνη Σπύρου

 

 

Κ. Καραγιαννίδου

Κων/νος Τσανούσας

Κίμων Μηταλίδης

Στυλιανός Φουλιράς

Αναστάσιος Δουλγέρης

Εικόνα στο pop up παράθυρο