Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED
03/11/2022

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το αρ. 87 του Ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 350.190,09 (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα Ευρώ και εννιά λεπτά),  χωρίς  ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη με αριθμό 19/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7135.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 434.235,71 € (με το ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η σύμβαση αποτελεί το 1ο υποέργο της ομώνυμης πράξης που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020 στον άξονα προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5150071 και συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (κωδικός ενάριθμου2021ΕΠ00510113).

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου φωτισμού στο Δήμο Καστοριάς, και συγκεκριμένα στις Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων και Μακεδνών, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED.

 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει:

 

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση 131 φωτιστικών σωμάτων τύπου βραχίονα σύγχρονης τεχνολογίας LED.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση 623 φωτιστικών σωμάτων τύπου βραχίονα για αντικατάσταση φωτιστικών τύπου «καπελάκι», σύγχρονης τεχνολογίας LED.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση 185 φωτιστικών σωμάτων κορυφής, σύγχρονης τεχνολογίας LED.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση 89 φωτιστικών σωμάτων τύπου καμπάνας, σύγχρονης τεχνολογίας LED.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση 1 προβολέα, σύγχρονης τεχνολογίας LED.
  • Την προμήθεια 754 μονών βραχιόνων για στύλους ΔΕΔΔΗΕ

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ CPV
34993000-4 Φωτιστικά οδών

 

31518600-6 Προβολείς Φωτισμού

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το αρ. 87 του Ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η    15 – 12 -2022 και ώρα 15:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

 

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, ανέρχεται στο ποσό των:

επτά χιλιάδων τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.003,80€).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Πυθαγόρα 1, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467351639, αρμ. Υπάλληλος: Κοσμάς Τουμπίδης. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 21/ 10 /2022, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: 2 ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και 1 εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

 

 

 

                                                                        Ο Δήμαρχος Καστοριάς

                                                                                   

 

 

                                                                         Ιωάννης Κορεντσίδης

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο