- Δήμος Καστοριάς - https://kastoria.gov.gr -

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η – 449

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 74 Ν.3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α ́87)

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́133)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α ́ 134)
  3. Το Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια– και άλλες διατάξεις»
  4. Το από 09-01-2022 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Καστοριάς για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Καστοριάς για θητεία από 09-01-2022 έως 31-12-2023
  5. Την εγκύκλιο 932/Α.Π. 96599/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ)
  6. Την υπ’ αριθ’ πρωτ. 442/ 34844/29.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΜ36ΩΕΥ-900) απόφαση Δημάρχου Καστοριάς για ορισμό Αντιδημάρχων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τον ορισμό των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς ως εξής:

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Κορεντσίδης, ως Πρόεδρος, και ως Μέλη  οι Αντιδήμαρχοι  κ. Κωνσταντίνος  Τσανούσας και  κ. Αθανάσιος Ρήμος, για το διάστημα από  01-09-2022 μέχρι 31-08-2023.

Β. Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς  ως εξής:

Ο  Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Ρήμος ως Πρόεδρος και ως Μέλη  οι Αντιδήμαρχοι        κ. Στυλιανός Φουλιράς και κ. Διονύσιος Λίτσκας για το διάστημα από 01-09-2022 μέχρι 31-08-2023.

Για τα λοιπά μέλη των ανωτέρω επιτροπών ισχύει το από 09-01-2022 ειδικό πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 

Ιωάννης Κορεντσίδης