Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου
21/02/2024

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Καστοριάς.

Το μίσθιο θα πρέπει:

 • Να βρίσκεται στη πόλη της Καστοριάς, σε κεντρικό δρόμο και να είναι σε άριστη κατάσταση.
 • Θα προτιμηθούν ακίνητα που διαθέτουν αύλειο χώρο.
 • Να έχει έκταση 200 περίπου τετραγωνικά μέτρα και να είναι κατά προτίμηση σε ισόγειο.
 • Να είναι οι χώροι άμεσα διαθέσιμοι προς χρήση, με κατάλληλα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικές γραμμές, διαδίκτυο και αποχέτευση) ώστε να μην απαιτηθεί μεγάλος χρόνος αλλά και οικονομική επιβάρυνση για την προετοιμασία τους προς χρήση.
 • Να διαθέτει δύο (2) αίθουσες επιφάνειας περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων από τις οποίες η μία αίθουσα να έχει τουλάχιστον δυο (2) νιπτήρες, χώρο για γραφείο προσωπικού, γενική αποθήκη και τουλάχιστον δυο (2) W.C. και γενικότερα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ Γ.Π. Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β’/2-06-2021.
 • Να διαθέτει ξεχωριστή είσοδο, αποκλεισμένης οποιασδήποτε κοινής πρόσβασης με άλλα τμήματα του ακινήτου και να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των παιδιών και γενικά των ατόμων με αναπηρία.
 • Οι χώροι παραμονής και δραστηριοτήτων των παιδιών πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού μέσου.
 • Στους χώρους του ακινήτου πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 5 της ΚΥΑ Γ.Π. Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β’/2-06-2021.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης μέχρι την 14-03-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει :

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 2. Κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αυτού).
 3. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Καστοριάς περί μη οφειλής που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 5. Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη με την οποία θα δεσμεύεται για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διαρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, πριν την υπογραφή της σύμβασης, για την προσαρμογή του ακινήτου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Γ.Π. Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β’/2-06-2021.
 7. Φάκελο τεχνικής προσφοράς που θα περιλαμβάνει :
 8. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
 • Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επικυρωμένο από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή, και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλημα φορτία που μπορεί να αναλάβει.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα τακτοποίησης – νομιμοποίησης τυχόν αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
 3. Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
 • Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ''Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων'' (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τηλέφωνο 24673 51156 - 51157).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.docx

Εικόνα στο pop up παράθυρο