- Δήμος Καστοριάς - https://kastoria.gov.gr -

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου : «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς» (Α/Μ 82/ 19).

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς» (Α/Μ 82/19), προϋπολογισμού 70.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) με δικαίωμα συμμετοχής σε εργολήπτες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις στην κατηγορία Α1 και πάνω ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς στις 03-11-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (λήξη επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: kastoria.gov.gr [1] (Εξυπηρέτηση Πολιτών – Προκηρύξεις – Διακηρύξεις).

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [2],

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [3],

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [4],

4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ [5],

5.ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ [6],

6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [7],

7.Σ.Α.Υ. [8],

8.ΤΕΥΔ [9],

9.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ PROC [10]