- Δήμος Καστοριάς - https://kastoria.gov.gr -

Ετούσια Αναγνώριση Τέκνου

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου, επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης.

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης της μητέρας