Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Προμήθεια δύο (2) ελαστιχοφόρων εκσκαφέων - φορτωτών - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια δύο (2) ελαστιχοφόρων εκσκαφέων – φορτωτών
21/10/2022

Προμήθεια δύο (2) ελαστιχοφόρων εκσκαφέων – φορτωτών

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την «Προμήθεια δύο (2) ελαστιχοφόρων εκσκαφέων - φορτωτών».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 170.000,00 (εκατόν εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ),  χωρίς  ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη με αρίθμό 34/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.7132.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 210.800,00 € (με το ΦΠΑ 24%) και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Καστοριάς», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με βάση την Απόφαση 2954/10-8-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5072534.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η «Προμήθεια δύο (2) ελαστιχοφόρων εκσκαφέων - φορτωτών», για τις ανάγκες της της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος  και Πρασίνου, για το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ CPV  
  43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός: 174424) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-11-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι τρείς χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (3.400,00 €) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 25-6-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, αρμ. Υπάλληλος: Ανδρέας Αποστολίδης. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 11/10/2022, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: 2 ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και 1 εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο