Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Προμήθεια ειδών τροφίμων-έξοδα σίτισης Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς, για διάστημα ενός έτους. - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια ειδών τροφίμων-έξοδα σίτισης Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς, για διάστημα ενός έτους.
14/11/2023

Προμήθεια ειδών τροφίμων-έξοδα σίτισης Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς, για διάστημα ενός έτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Καστοριά,  09/11/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 51097

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ

ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 351.633,81€ χωρίς ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26/2023 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς και την υπ’αρ. 303/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α 10.6063.01, 15.6063.02, 20.6063.01, 30.6063.01, 35.6063.01, 70.6063.01, 15.6474.03, 15.6481.03, 15.6481.07, 60.6481.01 , 15.6063.03, 15.6481.06, 15.6063.04, με δεσμεύσεις πιστώσεων για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 397.359,65€ με Φ.Π.Α.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καστοριάς, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα:

- από Ιδίους Πόρους το ποσό των 249.875,14€ και βαρύνει τους Κ.Α 10.6063.01, 15.6063.03, 15.6063.04, 15.6474.03, 15.6481.03, 15.6481.06, 15.6481.07, 20.6063.01, 30.6063.01, 35.6063.01, 70.6063.01, από τον τακτικό προϋπολογισμό.

- από το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του ΥΠ.ΕΣ το ποσό των 11.246,67€ και βαρύνει τον Κ.Α

15.6063.02.

-από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το ποσό των 136.237,84€ και βαρύνει τον ΚΑ 60.6481.01.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 254179) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η   15/12/2023 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων - έξοδα σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

      CPV                             Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV

03333000-4                       Νωπό αγελαδινό γάλα

15511600-9                       Συμπυκνωμένο γάλα

55524000-9                       Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα

15000000-8                       Τρόφιμα

 

Η προμήθεια  επιμερίζεται σε τρεις (3) ομάδες.

Η Ομάδα Α επιμερίζεται σε 4 Υποομάδες: Υποομάδα  Α1(Τμήμα Α1.2), Υποομάδα Α2, Υποομάδα Α3 (Τμήμα Α3.2) και Υποομάδα Α4.

Η Ομάδα Β επιμερίζεται σε 5 Υποομάδες : Υποομάδα Β1 (Τμήματα Β1.1, Β1.2, Β1.3, Β1.4, Β1.5, Β1.6), Υποομάδα Β2 (Τμήματα Β2.1, Β2.2, Β2.3, Β2.4, Β2.5, Β2.6), Υποομάδα Β3 (Τμήματα Β3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4, Β3.5, Β3.6), Υποομάδα Β4 (Β4.1, Β4.2, Β4.3, Β4.4, Β4.5, Β4.6) και Υποομάδα Β5.

Η Ομάδα Γ επιμερίζεται σε 7 Υποομάδες: Υποομάδα Γ1, Υποομάδα Γ2, Υποομάδα Γ3, Υποομάδα Γ4, Υποομάδα Γ5, Υποομάδα Γ6 και Υποομάδα Γ7.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών τροφίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες ή για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ.1 και 3 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ.9 του ιδίου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, ποσού  7.032,68 ευρώ (επτά χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15/09/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες/υποομάδες/τμήματα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων/υποομάδων/τμημάτων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467351120 αρ. υπάλληλος : Μαυροδήμου Αναστασία. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση , στις 03/11/2023, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 :  2 ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και 1 εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Σε νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού.

                                                          

                                                                          Ο Δήμαρχος Καστοριάς

                                                                                                                           

                                                                                           

                                                                                   

                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο