Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
19/06/2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 2.162.917,60 (δύο εκατομμύρια εκτόν εξήντα δύο χιλιάδες ενιακόσια δέκα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτά),  χωρίς  ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη με αρίθμό 4/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Φορείς  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καστοριάς και τα Νομικά του Πρόσωπα. Τα ποσά θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, για δύο (2) έτη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-7-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3. Του Δημοτικού ωδείου «Δημ. Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ CPV
09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
09211650-2 Υγρά φρένων
24957000-7 Χημικά πρόσθετα
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η προμήθεια των καυσίμων-λιπαντικών της με αριθμό 4/2024 μελέτης, επιμερίζεται σε τέσσερις (4) ομάδες. Η ομάδα Α΄ (πετρέλαιο θέρμανσης) επιμερίζεται σε τέσσερις (4) υποομάδες ενώ οι ομάδες Β’ (καύσιμα κίνησης), Γ’ (λιπαντικά) και Δ’ (Βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά) δεν έχουν υποομάδες και τα αγαθά προορίζονται μόνο για το Δήμο Καστοριάς.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων, της υποομάδας ή των υποομάδων για τις οποίες θα υποβάλει προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής είναι είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννιά Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (21.629,18 €) για το σύνολο της προμήθειας.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι  (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, αρμ. Υπάλληλος: Ανδρέας Αποστολίδης. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 13/6/2024, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

 

 

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών

  

Αθανάσιος Ρήμος

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο