Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεσιτικών γραφείων για την υπόδειξη σε υποψήφιους ενοικιαστές δύο ακινήτων του Κληροδοτήματος ΄΄Ζήση Παπαλαζάρου΄΄, που βρίσκονται επί της οδού Ηρακλείτου 4, στο Κολωνάκι Αθηνών. - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεσιτικών γραφείων για την υπόδειξη σε υποψήφιους ενοικιαστές δύο ακινήτων του Κληροδοτήματος ΄΄Ζήση Παπαλαζάρου΄΄, που βρίσκονται επί της οδού Ηρακλείτου 4, στο Κολωνάκι Αθηνών.
28/08/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεσιτικών γραφείων για την υπόδειξη σε υποψήφιους ενοικιαστές δύο ακινήτων του Κληροδοτήματος ΄΄Ζήση Παπαλαζάρου΄΄, που βρίσκονται επί της οδού Ηρακλείτου 4, στο Κολωνάκι Αθηνών.

Η Οικονομική Επιτροπή ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος  ΄΄Ζήση Παπαλαζάρου΄΄, προκειμένου να προβεί, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 63/2023 (ΑΔΑ: 677ΧΩΕΥ-ΡΝ4) απόφασή της, στην εκμίσθωση δύο ακινήτων που βρίσκονται επί της οδού Ηρακλείτου 4, στο Κολωνάκι Αθηνών, και ειδικότερα:

α) ενός ισογείου καταστήματος (Κ-1) που αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο εμβαδού 40,00 τ.μ., πατάρι εμβαδού 20,00 τ.μ., μικτού όγκου 208,00 τ.μ., το οποίο επικοινωνεί με το ισόγειο κατάστημα με εσωτερική κλίμακα και αποθήκη στο υπόγειο εμβαδού 40,00 τ.μ., με μικτό όγκο 112,00 κ.μ.,

β) ενός ισογείου καταστήματος (Κ-2) που αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο εμβαδού 40,00 τ.μ., πατάρι εμβαδού 20,00 τ.μ., μικτού όγκου 208,00 τ.μ., το οποίο επικοινωνεί με το ισόγειο κατάστημα με εσωτερική κλίμακα και αποθήκη στο υπόγειο εμβαδού 40,00 τ.μ., με μικτό όγκο 112,00 κ.μ..

καλεί τους ενδιαφερόμενους αναδόχους (μεσιτικά γραφεία) να υποβάλουν προσφορά για την προώθηση αυτών σε υποψήφιους ενοικιαστές.

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση υποβολής ίσων προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση από την Οικονομική Επιτροπή.

Το μίσθωμα που διεκδικεί το Κληροδότημα για κάθε κατάστημα είναι 1.750,00€ μηνιαίως, πλέον του τέλους χαρτοσήμου.

Η ισχύς της  εντολής θα είναι για έξι (6) μήνες και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η καταβολή της αμοιβής του μεσιτικού γραφείου  θα γίνει μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει προσφορά μίσθωσης από υποψήφιο μισθωτή (διά του μεσιτικού γραφείου), την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς, με απόφασή της θα κρίνει συμφέρουσα, εγκρίνοντας την εκμίσθωση του ακινήτου στον υποψήφιο, υποβάλλοντάς την στην  Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Δυτ. Μακεδονίας για έγκριση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 ν. 4182/2013 και της αριθμ. 1/2014 σχετικής εγκυκλίου, και εφόσον αυτή εγκριθεί.

Το κόστος των διαφημιστικών καταχωρήσεων, έντυπων (εφημερίδες, περιοδικά) ή ηλεκτρονικών (διαδίκτυο), βαρύνει αποκλειστικά το μεσιτικό γραφείο.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 4, ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΩΝ» είτε αυτοπροσώπως, στο Δημαρχείο του Δήμου Καστοριάς - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.,  είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές με αποδέκτη: Δήμος Καστοριάς, Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Τ.Κ. 52100 Καστοριά, μέχρι την 07-09-2023.

Συνημμένα με την προσφορά απαιτείται να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση με το παρακάτω περιεχόμενο:

«ως ……. της εταιρείας ……… δηλώνω ότι: δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία ή απάτη η τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.»

Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  1. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (όπου θα φαίνονται οι υπόχρεοι της προηγούμενης παραγράφου)
  2. Φορολογική Ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης χρημάτων)
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), στους οποίους οφείλει η εταιρεία να καταβάλει εισφορές
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς - δημοπρασίες)
  5. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της εταιρείας

 

Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, τηλέφωνο 2467351156 -   157).

 

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

Δήμαρχος Καστοριάς

Εικόνα στο pop up παράθυρο