Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2021 ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προσκλήσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2021 ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
14/12/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2021 ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

 

Ο Δήμος Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 204/2021 Α.Δ.Σ., την αρ.πρωτ. 44561/29-11-2021 Ανακοίνωση-Πρόσκληση, καθώς και το γεγονός του ότι έμειναν αδιάθετοι τρεις (3) ξύλινοι οικίσκοι-σπιτάκια για εμπορικές δραστηριότητες, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν συμπληρωματικά στην Χριστουγεννιάτικη αγορά η οποία διεξάγεται  στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, στην Κοινότητα Καστοριάς, να  υποβάλλουν αίτηση από σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 15:00), προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά, ή ηλεκτρονικά (e-mail : t.adeiod@kastoria.gov.gr) τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καστοριάς(τηλ. 24673-51149/51147)

 

Εγκαταστάσεις:

Εντός του χώρου της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς πέραν των  θέσεων και αντίστοιχων ξύλινων οικίσκων που διατέθηκαν σε συμμετέχοντες με την αρ.πρωτ. 44561/29-11-2021 Ανακοίνωση-Πρόσκληση, θα διατεθούν τρεις (3) επιπλέον θέσεις υπαίθριου εμπορίου και θα εκμισθωθούν αντίστοιχα τρία (3) ξύλινα σπιτάκια ιδιοκτησίας του Δήμου για τοποθέτηση σε αυτές. Οι τρεις (3) θέσεις που θα διατεθούν αφορούν σε  δραστηριότητες εμπορικές και έχουν διαστάσεις 2,40 Χ 2 μ.

 

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση:

Τα επιτρεπόμενα είδη προς πώληση αναφέρονται στη συνημμένη αποφ. Δ.Σ. 310/2019 (άρθρο 5) (ΑΔΑ : ΩΝΟΕΩΕΥ-ΛΘ2) του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς του Δήμου Καστοριάς

 

Δικαιούχοι:

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017 :

1.Για τη  συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς.

2.Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς  δηλ. από 12-12-2021 έως 31-12-2021 ή στην προκειμένη περίπτωση από την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής μέχρι και  τη λήξη της Χριστουγεννιάτικης αγοράς κατά τα παραπάνω.

3.Οι εγκρίσεις γενικότερα  δίνονται με κλήρωση ως εξής:

α)Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο

β)20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους  λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα

γ)10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην παρούσα αγορά. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (α).

Κάτοχοι αδειών  για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα  αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45. Για τους εν λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν.4497/2017.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων πέραν του αριθμού των διατιθέμενων θέσεων, θα διεξαχθεί κλήρωση την Πέμπτη 16-12-2021 και ώρα 10:00 στο Γραφείο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα  και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 77146 (ΦΕΚ 5816/τ. Β’/11-12-2021)

-Στην παρούσα αγορά συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών  αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση), εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

 Για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS

β. βεβαίωση  ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS  ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά (e-mail : t.adeiod@kastoria.gov.gr), ή ταχυδρομικά, ή με φυσική παρουσία κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία υποδοχής (τηλ. 24673-51100, 51103).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής  το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει  στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων, επιδεικνύοντας  :

α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή την βεβαίωση δραστηριοποίησης  σε ισχύ και

β) επιπλέον πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη  και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

-Οι συνολικά προς διάθεση χώροι και τα πωλούμενα είδη αναγράφονται στο άρθρο 7 της αριθ. 310 /2019 κανονιστικής απόφασης. (ΑΔΑ : ΩΝΟΕΩΕΥ-ΛΘ2)

- Πέραν των  αναλογούντων τελών (100 ευρώ ανά θέση) οι εγκριθέντες για τη συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά θα κληθούν και στην καταβολή του ποσού εκμίσθωσης το οποίο  θα ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ ανά μονάδα, για την χρήση των τοποθετούμενων ξύλινων οικίσκων-σπιτιών ιδιοκτησίας του Δήμου, βάσει της  παρ.2  του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης Δημάρχου.

-Πέραν της καθορισμένης στην παρούσα προθεσμία δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

-Απαραίτητη η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας

Η συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη αγορά Κοινότητας Καστοριάς, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την  αποδοχή όλων των όρων της αριθ. 310/2019 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν

προγραμματισμένου ραντεβού. Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής  επίδειξης των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 77146 (ΦΕΚ 5816/τ. Β’/11-12-2021)

 

Εικόνα στο pop up παράθυρο