Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για φακές και ρεβύθια για το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ): «ΕΤΗΣΙΟ 2021» - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για φακές και ρεβύθια για το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ): «ΕΤΗΣΙΟ 2021»
30/03/2023

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για φακές και ρεβύθια για το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ): «ΕΤΗΣΙΟ 2021»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει αναγγελίες για ζημίες στην  καλλιέργεια φακής και ρεβυθιού περιόδου 2021 για τις Κοινότητες:

 • Αγίας Κυριακής
 • Αγίου Αντωνίου
 • Αυγής
 • Βασιλειάδας
 • Βυσσινιάς
 • Δενδροχωρίου
 • Δισπηλιού
 • Ιεροπηγής
 • Καλοχωρίου
 • Κορησού
 • Κρανιώνα
 • Λεύκης
 • Λιθιάς
 • Μακροχωρίου
 • Μανιάκων
 • Μαυροκάμπου
 • Μαυροχωρίου
 • Μελισσοτόπου
 • Μεσοποταμίας
 • Μεταμόρφωσης
 • Οινόης
 • Ομορφοκκλησιάς
 • Πενταβρύσου
 • Πολυκέρασου
 • Πτεριάς
 • Τσάκονης
 • Χιλιοδένδρου

του Δήμου Καστοριάς σύμφωνα με το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2021»: «Ζημιές απώλειας παραγωγής από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Ξηρασία) σε καλλιέργειες, που σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΥπΑΑΤ το κατώτερο όριο απωλειών της παραγωγής κατά το έτος ζημιάς (2021) υπερβαίνει το 30%, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες παραγωγοί καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στους Δήμους που ανήκουν οι ζημιωθείσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω των εξουσιοδοτημένων ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α, τις  σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης από Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 έως και Τρίτη 2 Μαίου 2023.

Γραφείο Μεσοποταμίας :Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

 

Γραφείο Μαυροχωρίου :Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

 

Γραφείο Καστοριάς: Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351150

 

Γραφείο Μανιάκων: Αναστασοπούλου Βάια τηλ. 2467351620

Πανταζή Αγλαϊα τηλ. 2467351623

 

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε  από τις «Δυσμενείς καιρικές συνθήκες», υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, σε ηλεκτρονική μορφή, για κάθε κοινότητα στην οποία ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση καθίσταται έγκυρη εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της υπογραφεί από τον αιτούντα.

Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται ένας φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούται ο αιτών να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω, για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του. Σε κάθε υποβληθείσα αίτηση θα επισημαίνεται η Κοινότητα στην οποία υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους Δήμους.

 • Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς.
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά και είχε υποβάλει  Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς.

 

Δικαιολογητικά Φυσικών προσώπων

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
 3. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3). Τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων δεν θα γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης
 4. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης. (υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ)

Επισήμανση: Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης στον αντίστοιχο ανταποκριτή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:

 

 • Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο
 • Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως
 • Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2021 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό μέχρι 02-05-2023.
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
 • Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
 • Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς ή

Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή

Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 7.500 €).

 • Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

Προσοχή: Για την ενίσχυση των ζημιών που αφορούν μόνο απώλεια παραγωγής, δεν ισχύει το ηλικιακό όριο των 70 ετών.

Ανακοίνωση Τύπου - Ετήσιο 2021

Εικόνα στο pop up παράθυρο